Kiểm tra tình trạng
sửa chữa tại Apple

Quý khách có thể kiểm tra tình trạng sửa chữa qua trang
chủ của Trung tâm dịch vụ khách hàng của Apple

Kiểm tra tình trạng sửa chữa tại Apple

Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng tiến hành sửa chữa trên trang chủ của Trung tâm dịch vụ khách hàng của Apple.

Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng sửa chữa thiết bị của quý khách theo các bước sau đây.

reservation_icon_02.png

Chuẩn bị bảng báo giá đã  nhận được từ trung tâm dịch vụ.

reservation_icon_09.png


Kết nối với trang chủ hỗ trợ khách hàng của Apple

reservation_icon_07.png

Nhập "mã sửa chữa của Apple" của báo giá của Apple trên phần "ID của trường hợp hoặc  sửa chữa"

reservation_icon_08.png

Nhập mã series   của báo giá lên phần "Mã bưu chính hoặc mã series"

reservation_icon_06.png


Nhấn nút "Gửi"

에그페이지

eggpage.net으로 만들어진 홈페이지입니다.